Privacy policy

 

Privacy policy Van Haren Motorparts

In deze privacy policy worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

  • Website: vhmotorparts.com.
  • Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
  • Gebruiker: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft, in de zin van deze privacy policy: elk bezoeker en gebruiker van de website.
  • Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Van Haren Motorparts respecteert de privacy van alle gebruikers van de website. Van Haren Motorparts acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Van Haren Motorparts zal de persoonsgegevens van de gebruiker verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

Van Haren Motorparts past deze privacy policy mogelijk van tijd tot tijd aan. Van Haren Motorparts raadt de gebruiker dan ook aan om deze privacy policy op eigen initiatief tussentijds te raadplegen zodat hij steeds volledig op de hoogte is van de verwerking van persoonsgegevens door Van Haren Motorparts en het beschermen van zijn eigen privacy.

Welke persoonsgegevens worden door Van Haren Motorparts voor welke doeleinden verwerkt?

Van Haren Motorparts verwerkt persoonsgegevens die de gebruiker zelf verschaft aan Van Haren Motorparts bij de registratie op de website. Registratie op de website dient plaats te vinden om een aankoop te doen op de website. De persoonsgegevens van de gebruiker die bij de registratie, al dan niet verplicht, worden opgegeven, zijn: de voor en achternaam, het e-mailadres van de gebruiker, zijn bedrijfsnaam (optioneel), telefoonnummer, eventueel faxnummer, vestigingsadres, vestigingsplaats, postcode, KvK- en btw-identificatienummer. Zonder bovenvermelde persoonsgegevens is het voor Van Haren Motorparts niet mogelijk om de gebruiker de faciliteiten van de website aan te bieden, oftewel de gebruiker aankopen te laten doen op de website.

De persoonsgegevens die de gebruiker aan Van Haren Motorparts verstrekt, worden door Van Haren Motorparts hoofdzakelijk verwerkt om uitvoering te geven aan de tussen de gebruiker en Van Haren Motorparts gesloten overeenkomst met betrekking tot het gebruik van de website. Betalingen in het kader van koopovereenkomsten als hierboven bedoeld, geschieden middels een account van Molliepayments van Van Haren Motorparts De betaalgegevens van gebruikers, zoals IBAN-nummers, worden door Van Haren Motorparts verwerkt om de betalingen te kunnen effectueren.

Van Haren Motorparts zal de op de website geregistreerde gebruiker nieuwsbrieven aangaande de dienstverlening van Van Haren Motorparts mogen toezenden indien de gebruiker zich daarvoor uitdrukkelijk bij de registratie op de website of anderszins heeft aangemeld. De gebruiker kan zich voor de ontvangst van deze berichten uitschrijven op de daartoe in de nieuwsbrieven aangewezen wijze.

Voorts kan Van Haren Motorparts, onverminderd de overige wettelijke grondslagen voor gegevensverwerking, persoonsgegevens van de gebruiker verwerken voor zover dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de gebruiker of van een andere natuurlijke persoon te beschermen, alsook voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Van Haren Motorparts of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de gebruiker die tot bescherming van persoonsgegevens noodzakelijk zijn, zwaarder wegen dan die belangen. Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Van Haren Motorparts of derden.

Google Analytics

Van Haren Motorparts verzamelt gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de gebruiker. In dat kader maakt Van Haren Motorparts gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen om logboek gegevens en bezoekersgedrag in anonieme vorm te verzamelen. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om het website gebruik van de gebruiker te evalueren en statistische verslagen op te stellen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Van Haren Motorparts zal de informatie afkomstig van Google nooit gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van gebruikers te verzamelen. Noch Van Haren Motorparts, noch Google zullen een IP-adres in verband brengen met de identiteit van de computergebruiker. Van Haren Motorparts heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Rechten van de gebruiker

De gebruiker heeft het recht om Van Haren Motorparts te verzoeken om inzage, verwijdering en rectificatie van zijn persoonsgegevens als ook om beperking van de hem betreffende verwerking. Voorts heeft de gebruiker het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft hij het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op verkregen toestemming van de gebruiker, heeft hij te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

De gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval de gebruiker in een ander land dan Nederland is gevestigd, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Van Haren Motorparts slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Indien de gebruiker zijn registratie op de website ongedaan maakt, zal Van Haren Motorparts de persoonsgegevens van de gebruiker zo spoedig mogelijk verwijderen, behoudens voor zover Van Haren Motorparts deze gegevens dient te behouden om aan een wettelijke of contractuele verplichting te voldoen.

Van Haren Motorparts legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Inzicht in persoonsgegevens

De gebruiker kan per e-mail of telefonisch contact opnemen met Van Haren Motorparts voor het inzien van zijn persoonsgegevens. Indien zijn persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt, dan kan de gebruiker Van Haren Motorparts verzoeken om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Gegevens delen met derden

Er worden geen persoonlijke klantgegevens gedeeld met derden.

Contact

Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van zijn persoonsgegevens door Van Haren Motorparts, kan de gebruiker contact opnemen met Van Haren Motorparts helpt de gebruiker graag indien hij vragen of klachten heeft over de verwerking van zijn persoonsgegevens door Van Haren Motorparts of indien hij de door hem opgegeven persoonsgegevens wil wijzigen of verwijderen.

Van Haren Motorparts

Metaalweg 35 

6551AC Weurt 

E-mailadres: info@vhmotorparts.com 

Telefoon: +31 24 373 01 03